div+css制做圆角矩形框的基本原理示例讲解

日期:2021-01-20 类型:科技新闻 

关键词:网页设计,移动端网页设计,大一网页设计作业成品,网页编辑软件,网页在线编辑


拷贝编码
编码以下:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">
<HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=gb2312" />
<title>div+CSS圆角矩形框</title>
<style type="text/CSS">
body{padding: 20px;background-color: #FFF;font: 100.01% "Trebuchet MS",Verdana,Arial,sans-serif}
div#nifty{ margin: 0 10%;background: #9BD1FA}
p {padding:10px}
div.rtop, div.rbottom{display:block;background: #FFF}
div.rtop div, div.rbottom div{display:block;height: 1px;overflow: hidden; background: #9BD1FA}
div.r1{margin: 0 5px}
div.r2{margin: 0 3px}
div.r3{margin: 0 2px}
div.rtop div.r4, div.rbottom div.r4{margin: 0 1px;height: 2px}
</style>
</head>
<body>
<div id="nifty">
<div class="rtop"><div class="r1"></div><div class="r2"></div><div class="r3"></div><div class="r4"></div></div>
<p>这是您要放的內容!</p>
<div class="rtop"><div class="r4"></div><div class="r3"></div><div class="r2"></div><div class="r1"></div></div>
</div>
</body>
</hmtl>
上一篇:css启用服务器端字体样式示例编码 返回下一篇:没有了